چکیده درس اول مطالعات اجتماعی نهم

برای نمایش به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چکیده درس:
1-زمین بخش کوچکی از منظومه شمسی است.

2-منظومه شمسی از یک ستاره به نام خورشید و اجرام آسمانی تشکیل شده است.

3-منظومه خورشیدی دارای هشت سیاره است.

{درونی:چهار سیاره نزدیک به خورشید که سطوح سنگی و جامد دارند.

{بیرونی:چهار سیاره دورتر که از گاز های مختلف تشکیل شده است.

4-در بین سیاره های نزدیک به خورشید،زمین بزرگترین سیاره است.

5-زمین سومین سیاره منظومه خورشیدی است.

6-فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلو متر است.

7-تنها قمر زمین ماه نام دارد.

8-تعداد قمر های سیاره گازی زیاد است.

9-سیاره مشتری 16 قمر دارد.

10-خورشید سر چشمه اصلی نور و گرمای زمین است.

11-قطر خورشید 109 برابر قطر زمین است و جرم آن 33 هزار برایر زمین است.

12-به تعداد زیادی از سیاره و ستاره در آسمان ،کهکشان می گویند.

13-ستاره خورشید یکی از ستاره های کهکشان راه شیری است.

14-شکل کهکشان راه شیری،مارپیچی است.

15-سطح زمین را خشکی ها و آب ها پوشانده است.

16-موقعیت قرار گرفتن یک پدیده روی کره زمین موقعیت مکانی آن پدیده است.

17-استوا دایره بزرگ فرضی است که زمین را به دو قسمت مساوی شمالی و جنوبی تقسیم می کند.

18-مدار ها دایره های فرضی هستند که به موازات استوا کشیده می شوند.

19-مدار ها از 0 تا 90 درجه شمالی و جنوبی درجه بندی می شوند.

20-به دایره های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند،نصف النهار می گویند.

21-نصف النهار مبدا خط فرضی است که کره زمین را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می کند.

22-نصف النهار ها از 0 تا 180 درجه غربی و 180 درجه شرقی درجه بندی می شوند.

23-هر نقطه از کره زمین بر روی یک مدار و یک نصف النهار قرار دارد که به آن مختصات جغرافیایی میگویند.

24-به فاصله هر نقطه تا نصف النهار مبدا طول  جغرافیایی می گویند.

25-به فاصله هر نقطه با خط استوا عرض جغرافیایی می گویند.


امیدوارم به کمکتون اومده باشه