12 نمونه سوال از درس 6 مطالعات اجتماعی پایه نهم

1-نتایج پیشرفت علوم فنون در دو وسه قرن اخیر چیست؟


2-چگونه یگ گونه از جانوران منقرض می شوند؟

3-آمارون چیست؟

4-اهمیت و ارزش جنگل های بارانی استوایی را بنویسید.

5-در جنگل های استوایی چه میوه ها و محصولاتی یافت میشود؟

6- چه عواملی موجب از بین رفتن جنگل های استوایی می شود؟

7-عاج فیل برای فیل چه فایده ای دارد؟

8-کدام کشور ها بیشترین میزان عاج قاچاق را دارد و با آن چه می کنند؟

9-تخریب بیش از حد جنگل های آمازون موجب چه می شود؟
10-برای جنگل زدایی چه باید کنیم؟

11-تخریب جنگل های استوایی در کدام کشور ها صورت میگیرد باعث چه می شود؟

12-سه مورد از عوامل از بین رفتن زیست بوم های طبیعی را نام ببرید.
امید وارم به کارتون اومده باشه

شرمنده اگه کم بود