23 نمونه سوال از درس 10 مطالعات اجتماعی پایه نهم

1-چرا در دوره صفویه شرایط مناسبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به وجود آمد؟

2-ساکنان ایران از چه کسانی تشکیل شده بودند.آنها چه شغل هایی داشتند؟

3-یکی از منابع عمده در آمده حکومت صفوی چه بود؟

4-در عصر صفوی وضع کشاورزی و دامداری و صنایع چه بود؟

5-صادرات ایران در عصر صفوی شامل چه کالاهایی بود و به کجا صادر می شد؟

6-وضعیت صنعت بافندگی ایران چگونه بود تولیدات این صنعت چه بود و در دوره شاه عباس اول کارگاه های بافندگی در کدام شهر وجود داشت ساکنان آن که بودند؟

7-چه کالا های مرغوبی به وسیله صنعت گران ایرانی صادر می شد؟

8-چرا تجارت های داخلی و خارجی در عصر صفوی گسترش یافت؟

9-شاه عباس اول برای گسترش تجارت در ایران چه اقداماتی انجام داد؟

10-به گفته جهانگردان خارجی در مورد تجارت د پایتخت صفویه چگونه بود؟

11-سود آورترین کالای ایرانی چه بود و در انحصار که بود؟

12-در دوره صفویه از نظر معماری چه اقداماتی انجام شد؟

13-مدارس و کتاخانه ها توسط چه کسانی و در کجا ساخته شد و برای اداره ی آنها چه چیز هایی وقت می شد؟

14-چه علوم بیشتر و چه علوم کمتر مورد توجه قرار می گرفتند؟

15-دانشمندان صفویه چه کسانی بودند؟

16-چرا شاعران شعر و ادبیات فارسی کم رونق بود؟

17-توجه پادشاهان صفوی چه نتیجه ای داشت و دو اثر تاریخی ارزشمند چه بود؟

18-در زمینه هنر در چه رشته هایی آثار نفیس دادند؟

19-چه اعیادی در عصر صفوی گرامی می داشتند؟

20-آیین سوگواری امام حسین (ع)چه شیوه برگزار می شد و بر پایی جشن آیین ها چه تاثیری در روی مردم داشت؟امید وارم به کارتون اومده باشه.