24 نمونه سوال از درس 9 مطالعات اجتماعی پایه نهم

1-اوضاع داخلی و خارجی ایران در هنگام به قدرت رسیدن صفویان چگونه بود؟

2-چگونه در ابتدای قرن 10 ق اوضاع ایران تغییر کرد؟

3-شیخ صفی الدین اردبیلی که بود؟

4-صوفیان روزگار را چگونه می گذراندند؟

5-پس از شیخ صفی الدین اداره خانقاه در خانواده او ......شد.

6-قزلباش که بود؟

7-حکومت صفوی چگونه تاسیس شد؟

8-اقدام شاه اسماعیل پس از تاسیس حکومت صفوی را بنویسید.

9-چرا صفویان با دشمنان خارجی خود جنگ کردند؟

10-چرا جنگ در میان عثمانی و شاه اسماعیل صفوی رخ داد و جنگ در کجا اتفاق افتاد؟

11-پس از شاه اسماعیل چه کسی جانشین او شد و اقدام های او چه بود؟چرا؟

12-اوج قدرت صفویان در زمان کدام پادشاه بود اقدامات او چه بود؟

13-چرا پس از شاه عباس سلسله صفوی از داشتن پادشاه لایق محروم بود؟

14-چرا محمود افغان در پایتخت مسلط شد؟

15-قدرت در حکومت صفوی نزد چه کسانی بود و کدام چه اختیاراتی داشتند؟

16-چرا شاه عباس حکومت ولایت ها را از سران قزلباش گرفت و به افراد غیر قزلباش داد؟

17-شاه عباس برای تقویت نیروی نظامی حکومت صفوی چه کرد؟

18-قرون جدید به قرونی می گویند هم زمان با چه دوره ای در ایران بود؟

19-در قرون جدید در اروپا چه تغییراتی به وجود آمد؟

20-اروپاییان با توسعه ی صنعت کشتی سازی و وسایل دریا نوردی چه درست آوردی کسب کردند؟

21-پیشگامان استعمار در اروپا بودند؟

22-اقدام پرتغالی ها در آستانه حکومت صفویچه بود؟

23-اقدامات شاه اسماعیل و شاه عباس چه بود؟

24-دلیل اینکه در دوره صفوی ایران با برخی از کشور های اروپایی روابط سیاسی و بازرگانی برقرار کرد چه بود؟امیدوارم به کارتون اومده باشه.