25 نمونه سوال از درس 5 مطالعات اجتماعی پایه نهم1-زیست بوم چیست؟

2-در سطح زمین چند زیست بوم وجود دارد؟

3-زیست بوم ها را به چند دسته کلی تقسیم کرده اند؟

4-وجود هر زیست بوم در هر ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟

5-مهم ترین عامل تشکیل دهنده یک زیست بوم در یک ناحیه چیست؟

6-از میان عناصر آب و هوا کدام عوامل بیشترین تاثیر را به تشکیل زیست بوم دارد؟

7-عواملی که در رویش و میزان پوشش گیاهی تاثیر می گذارد نام ببرید.

8-ویژگی گیاهان در زیست بوم چیست؟

9-تفاوت زیست بوم ها را از نظر تولید مواد آلی بیان کنید.

10-یکی از روش های جدید تقسیم بندی زیست بوم ها بررسی میزان تولید ...... آنهاست.

11-توندرا در کجا واقع است ویژگی های آب و هوای آنرا توضیح دهید.

12-زمین های توندا چگونه است؟

13-زندگی گیاهی و جانوری در توندارا چگونه است؟

14-گسترده ترین زیست بوم کدام است؟

15-دما و بارش در تایگا چگونه است؟

16-پوشش گیاهی تایگا چیست؟

17-زیست بوم جنگل های بارانی استوایی در کجا واقع است ؟

18-ویژگی های پوشش گیاهی در زیست بوم جنگل های بارانی چگونه است؟

19-پوشش گیاهی و جانوری در جنگل های بارانی چگونه است؟

20-زیست بوم ساوان در کجا قرار دارد پوشش گیاهی آن چیست؟

21-ویژگی آب و هوا در ساوان چگونه است؟

22-پوشش جانوری ساوان چگونه است؟

23-بیابان به کجا گفته می شود؟

24-بخش عمده بیابان های گرم و خشک جهان در کجا واقع است بیابان های این منطقه را معرفی کنید.

25-پوشش گیاهی بیابان چگونه است.امیدوارم به کارتون اومده باشه.