35 نمونه سوال از درس 11 مطالعات اجتماعی پایه نهم

1-پس از تصرف اصفهان به دست افغان ها چه اتفاقاتی افتاد؟

2-نادر که بود؟

3-نادر چه کار هایی انجام داد؟

4-........سلسله افشاریه را تاسیس کرد.

5-نادر چگونه دهلی را تصرف کرد؟

6-نادر نیروی ...... ایران را تاسیس کرد.

7-نادرشاه چگونه به قتل رسید؟

8-چه کسی جانشین نادر شد؟

9-کریم خان که بود و چه سلسله ای را تاسیس کرد؟

10-کریم خان به جای شاه لقب ....... برای خود انتخاب کرد

11-کریم خان با مردم چه رفتاری میکرد و چند سال حکومت کرد؟

12-در دوران کریم خان چه ساختمان هایی ساخته شد؟
13-ایل قاجار یکی از قوم های ...... بود.

14-پس از مرگ کریم خان چه اتفاقاتی افتاد ؟

15-حکومت های بعد از صفویان ........>.........>.........

16-آخرین پادشاه زندیه که بود و چه اتفاقاتی افتاد؟

17-آقامحمد خان به دست چه کسانی به قتل رسید؟

18-پس از آقا محمد خان چه کسی بر تخت پادشاهی تکیه زد؟

19-دلایل توجه اروپاییان به ایران چه بود؟

20-به حکومت رسیدن فتحعلی شاه چه کشور هایی نفوذ کرد؟

21-هدف از حمله روسیه به ایران چه بود؟

22-جنگ ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه چه کشوری پیروز شد؟

23-علت پیروزی روسیه برا ایران چه بود؟

24-عهدنامه گلستان چیست؟

25-دلیل جنک دوم ایران با روسیه چه بود؟

26-پیروز جنگ دوم ایران و روسیه که بود و چه اتفاقاتی افتاد؟

27-عهدنامه ترکمن چای چه بود؟

28-مهم ترین مستعمره انگلستان ...... هندوستان بود.

29-هدف اصلی انگلستان از برقراری ارتباط با ایران چه بود؟

30-عهدنامه های ایران و انگلستان در زمان قاجار چه بود؟

31-عهدنامه ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه چه بود؟
32-انگلیس در زمان چه پادشاهانی به ایران حمله کرد و چه شد؟
33-انگلیس در عهدنامه خود با ایران عمل .........

34-عهدنامه ایران با انگلیس چه بود؟
امیدوارم به کارتون اومده باشه.