پاسخ فعالیت های درس دوم جلسه اول قرآن پایه نهم

فعالیت دوم

1-وَ الکِتبِ المُبینِ:و کتاب روشنایی.

2-اِنّا اَنزَلنهُ:قطعا ما فرستادیمش.

3-فی لَیلَه مُبرکتهِِ:در شب مبارک.

4-اِنّا کُنّا مُنذِرینَ:قطعا هشدار دهنده بودیم.

5-اَمرََا مِن عِندِنا:فرمانی از نزد ما.

6-اِنّا کُنّا مُرسِلینَ:قطعا ما پیامبران بودیم.

7-رَحمَهََ مِن رَبِّکَ:رحمتی از پروردگارت.

8-الَُسمیعُ العَلیمُ:شنونده دانا.

9-یُحییء وَ یُمیتُ:زنده میکند و میمیراند.

10-رَبُّ ءابائِکُمُ الاَوَّلینَ:پروردگار پدران پیشینتان.

فعالیت دوم

1-حم:حا میم

2-وَ الکِتبِ المُبینِ:سوگند به کتاب روشن.

3-اِنّا اَنزَلنهُ فی لَیلَهِِ مُبرَکَهِِ:قطعا ما نازل کردیمش در شبی مبارک.

4-اِنّا کُنّا مُنذِرینَ:قطعا ما هشدار دهنده بودیم.

5-فیها یُفرَقُ کُلُّ اَمرّّ حَکیمِِ:در آن (شب)هر کار مهمی(از سایر کار ها)جدا و تعیین تکلیف می شود.

6-اَمرََا مِن عِندِنا:فرمانی از نزد ما.

7-اِنّا کُنِّا مُرسِلینَ:قطعا ما پیامبر بودیم.

8-رَحمَهََ مِن رَبِّکَ:رحمتی از پروردگارت.

9-اِنَّه هُوَ السَّمیعُ العَلیمُ:قطعا او شنونده داناست.

10-رَبِّ السَّموتِ وَ الاَرضِ وَ ما بَینَهُما:پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه بینشان است.

11-اِن کُنتُم موقِنینَ:

12-لا الهَ اِلّا هُوَ:خدایی نیست غیر از اوامیدوارم به کارتون اومده باشه.

در صورت مشاهده ترجمه غلط در قسمت نظرات اطلاع دهید.