به نام خدا


برای نمایش بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


چکیده درس اول پیام های آسمانی:در سال هفتم و هشتم با برخی از صفات خداوند آشنا شدیم.

دو راه مطمن خداشناسی(شناختن صفات)

راه اول-تفکر در قرآن:توصیف خداوند از خود،دقیق و بی نقص است.

راه دوم-تفکر در جهان آفرینش:از طریق آثار و نشانه هایی که در سرتاسر جهان آفرینش متجلی است،پی به ویژگی خدا ببریم.

یافتن راهی برای شناخت هر چه بیشتر خالق و آفریدگار هستی،همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است.

انسان ها با گناهان و خطا هایشان به خود ظلم می کنند و خود را به هلاکت می اندازیم.

صفات خداوند

ثبوتی:صفاتی که جنبه کمالی دارند،مثل قدرت،علم عدالت رحمت و ...که به خدا نسبت می دهیم.

سلبی:صفاتی که از نقص ناشی می شود،مانند جهل،خستگی،خواب،مرگ و ... که از خداوند سلب می کنیم.

در حمد و ستایش ،همواره (صفات ثبوتی)خداوند را بیان می کنیم و در تسبیح،خداوند را از (صفات سلبی)پاک منزه می داریم و می گوییم:خدایا تو نیازمند نیستی،تو شریک نداری و ...


امیدوارم به کارتون اومده باشه