پاسخ فعالیت های درس اول جلسه اول قرآن پایه نهم


فعالیت دوم

1-شَرَعَ لَکُم:مقرر کرد برایتان

2-ما وَصَّی بِه:وصیت نکنید به او

3-اَوحَینآ اِلَیکَ:وحی کردیم به سوی تو

4-ما وَصَّینا بِه :آنچه وصیت کردیم به او

5-اَن اَقیمُوا الدّینَ:که برپا می کنند دین را

6-لا تَتَفَرَّقوا فیهِ:متفرق نشوید در آن


فعالیت سوم

1-شَرَعَ لَکُم مِنَ الدّینِ:مقرر کرد برایتان از دین

2-ما وَِصّی بِه نوحا:آنچه وصیت کرد به نوح

3-وَ الَّذی اَوحَینا اِلَیکَ:و آنچه وحی کردیم به سوی تو

4-وَ ما وَصَّینا بِه اِبرهیم وَ موسی وَ عیسی:و آنچه وصیت کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی

5-اَن اَقیمُوا الدّینَ:که بپادارید دین را

6-وَ لاتَتَفَرَّقوا فیه...:و متفرق نشوید در آنامیدوارم به کارتون اومده باشه.

درصورت مشاهده ایراد در ترجمه در قسمت نظرات اطلاع بدهید.