ابزار وبمستر

جواب تمرین های درس 5 عربی دهم :: جوابگو-پاسخنامه کامل تمارین و فعالیت های درسی

جوابگو-پاسخنامه کامل تمارین و فعالیت های درسی

گام به گام دروس | رفع اشکال ،مقاله،پاسخ نامه،نکات کنکوری،جواب بخش های مختلف درسی

جوابگو-پاسخنامه کامل تمارین و فعالیت های درسی

گام به گام دروس | رفع اشکال ،مقاله،پاسخ نامه،نکات کنکوری،جواب بخش های مختلف درسی

جواب تمرین های درس 5 عربی دهم

MH-BEHZADI | شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

جواب تمرین های درس 5 عربی دهم

پاسخ تمرین های درس پنج عربی دهم

تمرینات درس 5 عربی دهم

درس 5 عربی دهم

حل تمرینات درس پنجم عربی دهم

گام به گام عربی دهم


به نام خدا

جواب تمرین های درس 5 عربی دهم

التمرین الاول:

1- طائر یس فی الأماکن المتروکة ینام فی النهار و یخرج فی اللیل.

ترجمه : پرنده ای که در جاهای متروکه ( خرابه - خالی از سکنه) زندگی می کند.

پاسخ : بوم : جغد

۲- عضو خلف جسم الحیوان یحرکه غالبا لطرد الحشرات.

ترجمه : عضوی پشت بدن حیوان که معمولا آنرا برای راندن حشرات حرکت می دهد .

پاسخ : ذئب : دم 

٣- نباتات مفیدة للمعالجة تستفید منها گدواء.

ترجمه : گیاهانی مفید برای درمان که مانند دارو از آنها استفاده می کنیم .

پاسخ : أعشاب طبیة : گیاهان دارویی

4- طائر یعیش فی البر و الماء.

ترجمه : پرنده ای که در خشکی و آب زندگی می کند .

پاسخ : بط : أردک

5- عدم وجود الضوء۔

ترجمه : نبودن نور

پاسخ : ظلام : تاریکی

٦- نشر النور.

ترجمه : پخش نور

پاسخ : إنارة : نورانی کردن

التمرین الثانی:

التمرین الثانی درس 5 عربی دهمالتمرین الثالث:
أکتب اسم کل صورة فی الفراغ ، ثم عین المطلوب منک.

البط الکلاب / الغراب / الطاووس الحرباء / البقرة

١- تغطی البقرة الحلیب. گاو شیر می دهد
فاعل : البقرة / المفعول : الحلیب

۲- یرسل الغراب أخبار الغابة . کلاغ خبرهای جنگل را می فرستد .
الفاعل : الغراب / المفعول : أخبار / المضاف إلیه : الغابة

٣- ذنب الطاووس جمیل. دم طاووس زیبا است .
المبتدأ : ب / المضاف إلیه : الطاووس / الخبر : جمیل.

4- الحربل ڈاث عیون متحرکة . آفتاب پرست دارای چشمانی متحرک است .
المبتدأ : الحرباء / الخبر : ذات / المضاف إلیه : عیون / الصفة : متحرکة

5- الشرطی یحفظ الأمن بالکلاب. پلیس امنیت را با سگ ها حفظ می کند .
المبتدأ : الشرطی / الخبر : یحفظ / المفعول : الأمن / جار و مجرور : بالکلاب .

6- البط طائر جمیل. اردک پرنده ای زیبا است .
المبتدأ : البط / الخبر : طائر / الصفة : جمیل .


التمرین الرابع:
عین الفاعل والمفعول من الکلمات الملونة.

1- فأنزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین      الفتح ۲۹
ترجمه : خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر مومنان فرو فرستاد .
پاسخ : آلله : فاعل / سکینة : مفعول

۲- فلا أملک لنفسی نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله       الأعراف ۱۸۸
ترجمه : من مالک سود و زیان خویش نیستم ، مگر آنچه را خدا بخواهد .
پاسخ : تفعا : مفعول

٣- وضرب لنا مثلا و نسی خلقه        یس ۷۸
ترجمه : و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد .
پاسخ : مثلا : مفعول ځلق : مفعول
4-و لا یظلم ربک أحدة          الکهف 49
ترجمه : پروردگارت به کسی ستم نمی کند.
پاسخ :رب : فاعل.
5-یرید الله بکم الیسر           البقرة   ۱۸۵
ترجمه : خدا برای شما آسانی می خواهد .
پاسخ : الیسر : مفعول .التمرین الخامس
:
عین المبتدأ و الخبر فی الأحادیث التالیة.

1- آلندم على السکوت خیر من الندم على الکلام. رسول الله
ترجمه : پشیمانی بخاطر سکوت بهتر از پشیمانی بخاطر سخن گفتن است.
پاسخ : الثدم : مبتدا / خیر : خبر .

۲- أکبر الحمق الإغراق فی المدح و الأم . رسول الله
احمق : نادانی / ذم : نکوهش
ترجمه : بزرگترین نادانی ، زیاده روی در تعریف و نکوهش است .
پاسخ : أکبر : مبتدا / الإغراق : خبر.

٣- سید القوم خادمهم فی السفر. رسول الله
ترجمه : بزرگ و سرور قوم ، خدمتگزارشان ( خدمت رسان شان) در سفر است.
پاسخ : سید : مبتدا / خادم : خبر


4- العلم صید و الکتابة قید. رسول الله
ترجمه : دانش شکار ( طعمه ) است و نوشتن بند (به زنجیر کشیدن ) است .
پاسخ : العلم : مبتدا | صید: خبر / الکتابة : مبتدا / قید : خبر

5- الصلاة مفتاح کل خیر. رسول الله
ترجمه : نماز کلید هر خیری است .
پاسخ : الصلاة : مبتدا / مفتاح : خبر

التمرین السادس:

ترجم الجمل التالیة ثم عین المحل الأعرابی للکلمات الملونة. ( مبتدأ و خبر و فاعل و مفعول و مضاف إلیه)

1- (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسکم       البقرة : 44

ترجمه : آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟
پاسخ : الناس : مفعول / أنفس : مفعول .بر: نیکی

۲- لایکلف الله نفسا إلا وسعها         البقرة : ۲۸۹
تفسأ : کسی ترجمه : خداوند کسی را ، جز به اندازه توانش ، تکلیف نمی کند.
پاسخ : الله : فاعل / نفسة : مفعول .

٣- أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده . رسول الله
ترجمه : محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا ، سودمندترین شان بر بندگان اوست .
پاسخ : أحب: مبتدا / عباد : مضاف إلیه / أنفع : خبر .

4- حسین الأدب یستر قبح النسب. الإمام علی
ترجمه : نیکویی تربیت ، بدی اصل و نسب را می پوشاند .
پاسخ : الأدب : مضاف إلیه / قبح : مفعول

5- علوة العاقل ځیر من صداقة الجاهل. الإمام علی
ترجمه : دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است .
پاسخ : عداوة : مبتدا / الجاهل : مضاف إلیه .ابحث عن نص قصیر علمی باللغة العربیة حول خلق الله ، ثم ترجمة إلى الفارسیة ، مستعینا معجم عربی فارسی.
ترجمه : دنبال متن علمی ای کوتاه به زبان عربی درباره آفرینش خداواند بگرد ، سپس آنرا با کمک واژه نامه عربی به فارسی ؛ به فارسی ترجمه کن.


عین الصحیح و الخطأ حسب نص الدرس

1-للرافة صوت حر الحیوانات حتى تبتعد عن الخطر. غلط ترجمه : زرافه صدایی دارد که به حیوانات هشدار می دهد تا از خطر دور شوند.

۲) حول الأسماک المضیئة ظلام البحر إلى نهار مضیء . صحیح ترجمه : ماهی های درخشان تاریکی دریا را به روز روشن تبدیل می کنند.

۳) تستطیع الحرباء أن ثدیر عینیها فی اتجاه واحد. غلط ترجمه : آفتاب پرست می تواند چشمانش را در یک جهت بچرخاند.

4) لسان القط مملوء بممدد فرژ سائلا مطهر . صحیح ترجمه : زبان گربه پر از غده هایی است که مایعی پاک کننده ترشح می کند.

5) لاتعیش حیوانات مائیة فی أعماق المحیط. غلط ترجمه : حیواناتی آبزی در اعماق اقیانوس زندگی نمی کنند .

6) یتحرک رأس البومة فی اتجاه واحد. غلط ترجمه : سر جغد در یک سمت حرکت می کند .

اختبر نفسک:عین الجملة الفعلیة و الجملة الاسمیة ، ثم اذکر المحل الإعرابی للکلمات الملونة

1- یضرب الله الأمثال للناس          النور : ۲۶

ترجمه : خدا برای مردم مثال ها می زند.
پاسخ : یضرب : فعل / الله : فاعل / الأمثال : مفعول = جمله فعلیه

2- إضاعة الفرصة غصة .    أمیر المؤمنین علی (ع)     
ترجمه : تباه کردن فرصت اندوه است.
پاسخ : إضاعة : مبتدا ا غضة : خبر = جمله اسمیه

اختبر نفسک:ترجم الأحادیث ثم عین المبتدأ و الخبر و الفاعل والمفعول فی الکلمات الملونة.

1- الحسد یاکل الحسنات ، کما تأکل النار الحطب.        رسول الله (ص)
ترجمه : حسادت نیکی ها را می خورد ، همان طور که آتش هیزم رو می خورد .
پاسخ : الحسد : مبتدا / النار : فاعل ، الحطب : مفعول

2- ما قسم الله للعباد شیئا أفضل من العقل. رسول الله (ص)
قسم و قسم : تقسیم کرد
ترجمه : خدا چیزی را بهتر از عقل برای بندگان تقسیم نکرده است .


منبع:پادرس
تهیه کننده:استاد محمد باقر بهروزی


موفق باشید رفقا :)

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی