ابزار وبمستر

جواب تمرین های درس 8 عربی دهم :: جوابگو-پاسخنامه کامل تمارین و فعالیت های درسی

جوابگو-پاسخنامه کامل تمارین و فعالیت های درسی

گام به گام دروس | رفع اشکال ،مقاله،پاسخ نامه،نکات کنکوری،جواب بخش های مختلف درسی

جوابگو-پاسخنامه کامل تمارین و فعالیت های درسی

گام به گام دروس | رفع اشکال ،مقاله،پاسخ نامه،نکات کنکوری،جواب بخش های مختلف درسی

جواب تمرین های درس 8 عربی دهم

MH-BEHZADI | يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۳ نظر

جواب تمرین های درس 8 عربی دهم

پاسخ تمرین های درس هشتم عربی دهم

جواب اختبر نفسک درس هشتم عربی دهم

حل تمرین های درس 8 عربی دهم

درس هشتم عربی دهم

درس 8 عربی دهم


به نام خدا

جواب تمرین های درس 8 عربی دهم


عین الصحیح و الخطأ حسب نص الدرس : درست و غلط را طبق متن درس مشخص کنید.

1- لیس لحافظ و سعدی ملمعات جمیلة. غلط

ترجمه : حافظ و سعدی ملمعات زیبایی ندارند !

۲- تیری حافظ الدهر من هجر حبیبه کالقیامة. صحیح

ترجمه : حافظ روزگار را از دوری محبوبش مانند قیامت می بیند .

٣- یری حافظ فی بعد حبیبه راحة و فی قربه عذابا . غلط

ترجمه : حافظ در دوری محبوبش راحتی و در نزدیک بودن او عذاب می بیند .
4- تیری عدی اللیل و النهار سواء من هجر حبیبه . صحیح

ترجمه : سعدی شب و روز را از دوری محبوبش یکسان می بیند.

5- قال سعدی مضى الزمان و قلبی یقول إنک لاتأتی . غلط

ترجمه : سعدی گفته است زمان سپری شد و دلم می گوید که تو می آیی.


اختبر نفسک:

اختبر نفسک درس 8 عربی دهمیا صانع کُل مصنوع یا خالق کل مخلوق یا رازق کل مرزوق یا مالک کل مملوک. من دعاء الجوشن الکبیر

ترجمه : ای سازنده ی هر ساخته شده ای ، ای آفریننده ی هر آفریده شده ای ، ای روزی دهنده ی هر روزی داده شده ای ، ای صاحب هر مال و دارایی .                        ( فراز هایی از دعای جوشن کبیر )

صانع : اسم فاعل : سازنده 

مصنوع : اسم مفعول : ساخته شده

خالق : اسم فاعل : آفریننده
مخلوق : اسم مفعول : آفریده شده

رازق : اسم فاعل : روزی دهنده

مرزوق : اسم مفعول : روزی داده شده

مالک : اسم فاعل : صاحب
مملوک : اسم مفعول : تصاحب شده ، مال ، داراییاختبر نفسک:ترجم التراکیب التالیة.

1-أمارة بالسوء:بسیار امر کننده به بدی

۲- علام الغیوب:بسیار دائندۂ غیب ها

٣-فی الخلاق العلیم:بسیار خلق کننده دانا

4-هو کذاب:او بسیار دروغگو است

5- حمالة الحطب:هیزم کش

6-الطیار الإیرانی:خلبان ایرانی

۷- لکل صبار:برای هر بسیار صبر کننده ای

۸- الهاتف الجوال:تلفن همراه

9- رسام الصور:صورتگر

۱۰- فتاحة الزجاجة:شیشه باز کنالتمرین الأول
:عین الجملة الصحیحة و غیر الصحیحة حسب الحقیقة.

1- الکاسس زجاجة یشرب منها الماء أو الشای أو القهوة . غلط

ترجمه : لیوان ( جام ، پیاله ) شیشه ای است که با آن آب یا چای یا قهوه نوشیده می شود.

۲- یمکن شراء الشریحة من إدارة الإتصالات . صحیح

ترجمه : خرید سیم کارت از اداره مخابرات امکان دارد.

4- غصون الشجار فی الربیع بدیعة جمیلة . صحیح

ترجمه : شاخه های درختان در بهار بی نظیر و زیبا است .


3- الراسب هو الذی ما نجح فی الإمتحانات . صحیح

ترجمه : مردود کسی است که در امتحانات قبول نشده است .

٥- یصنع الخبز من العجین. صحیح
ترجمه : نان از خمیر درست می شود .


التمرین الثانی
:ضع فی الفراغ گلم مناسبة من الکلمات التالیة. «کلمتانی زائدتان »

الفلوات / بغد / و / مصانع / بدل / فتق / اللیل / یرضى

١- الغداة بدایة النهار و العشیة بدایة .........

ترجمه : بامداد ابتدای روز است و شبانگاه ابتدای شب است.
پاسخ : اللیل


2- رأینا الشاطئ عن........ عبر الطریق.

پاسخ : بعد
ترجمه : ساحل را با فاصله از راه جاده دیدیم .


٣- رجاء ........ هذا القمیص ؛ لأنه قصیر.

پاسخ : بدل
ترجمه : لطفا این پیراهن را عوض کن ؛ زیرا آن کوتاه است .

4- فی ....... لاتعیش نباتات کثیرة

ترجمه : در بیابان ها گیاهان زیادی رشد ( زندگی) نمی کند.
پاسخ : الفلوات


5- الشرطی .......حقائب المسافرین


ترجمه : پلیس چمدان های مسافران را جست و جو کرد .
پاسخ : فتش


6- أخی قانع ، ........ بطعام قلیل.
ترجمه : برادرم قانع ایست با غذایی اندک راضی می شود .
پاسخ : یرضى


التمرین الثالث:
التمرین الرابع
:ضع فی الدائرة العدد المناسب . « کلمة واحدة زائدة »

1-الرکب : زائدة

ترجمه:کاروان شتر یا اسب سواران = اضافی است.

2) الکرامة : شرف و عظمة و عزة النفس .
ترجمه : کرامت : شرافت و بزرگی و عزت نفس

۳)الوُکر: بیت الطیور

ترجمه : لانه : ځانه پرندگان

4) الهجر : ابتعاد الصدیق عن صدیقه أو الزوج عن زوجته .

ترجمه:جدایی=دور شدن دوست از دوست خود با شوهر از همسرش ( مرد از زنش )

5) السوار:زینة من الذهب أو الفضة فی ید المرأة

ترجمه : دستبند : زینتی از طلا یا نقره در دست زن.

6) الملیح : هو الذی له حرکات جمیلة و کلام جمیل.

ترجمه : بانمک : او کسی است که حرکات و سخنان زیبایی دارد.


التمرین الخامس
:ترجم الأحادیث ثم عین المطلوب منک.

1- من قال أنا عالم فهو جاهل،        رسول الله (ص)
ترجمه : هر کس بگوید من دانا ( دانشمند ) هستم او نادان است .
پاسخ : اسم فاعل : عالم ، جاهل
۲- سید القوم خادمهم فی السفر.          رسول الله (ص)
ترجمه : بزرگ ( سرور ) گروه خدمتگزارشان در سفر است .
پاسخ : جار و مجرور : فی السفر

٣- عالم ینتفع بعلمه خیر من ألف عابد.         رسول الله (ص)
ترجمه : دانایی ( دانشمندی ) که از علم او بهره برده می شود ، بهتر از هزار عابد ( عبادت کننده ) است .
پاسخ : فعل مجهول : ینتفع / مضاف الیه : ۵ ، عابد .

4- الجلیس الصالح خیر من الوحدة و الوحدة خیر من جلیس السوء           رسول الله (ص)
ترجمه : هم نشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد است .
پاسخ : مبتدا : الجلیس ، الوحدة / خبر : خیر.

٥-کاتم العلم، یلعنه کل شیء حتى النمو فی البحر ، و الطیر فی السماء      رسول الله (ص)
ترجمه : پنهان کننده دانش ، هر چیزی حتی نهنگ ( ماهی ) در دریا و پرنده در آسمان او را لعن ( نفرین ) می کند
پاسخ : اسم فاعل : گاتم / جار و مجرور : فی البحر ، فی السماء .

التمرین السادس:
تمرین ششم درس 8 عربی دهمکمل الفراغات فی الترجمة الفارسیة
من صفات المؤمنین
1-و الذین یجتنبون کبائر الإثم و الفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون
ترجمه : و کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت......و هنگامی که .......می بخشایند
پاسخ : دوری می کنند / عصبانی شدند .

2- و الذین استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة
ترجمه : و کسانی که خواسته.......را برآوردند و ....... برپا داشتند.
پاسخ : پروردگارشان / نماز

3- و أمرهم شوری بینهم و ترجمة :
و در ......... میان آنها مشورت هست؟
پاسخ: کارشان


4- و مما رزقناهم ینفقون
ترجمه : و از آنچه به .......... روزی دادیم انفاق می کنند.
پاسخ : آنها

5- و الذین إذا أصابهم البغی هم ینتصرون 
ترجمه : و .......... هرگاه به آنان ستم شود ، یاری می جویند؛
پاسخ: کسانی که

6- و جزاء سیئة سیئة مثلها
ترجمه : و سزای بدی ، بدی ........ است؛
پاسخ : مانند آن

7-فمن عفا و أصلح فأجره على الله
ترجمه : پس.......درگذرد و نیکوکاری کند ، پاداش او بر عهده  خداست.
پاسخ : کسی که

۸- إنه لایحب الظالمین   
ترجمه : زیرا او ستمگران را .........
پاسخ : دوست می دارد.


منبع:پادرس
تهیه کننده:استاد محمد باقر بهروزی
خیلی مخلصیم رفقا :)

نظرات  (۳)

عالی بووود ممنون😁

پاسخ:
😍🐥

عالییی

عالی بود دمتون گرم🤌🏻♥️

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی